Menu

Vedtægter

  Udskriv lov

 

  Vedtægter for Viby Idrætsforening fodbold  
     
§ 1

Foreningens navn er Viby Idrætsforening, hjemhørende i Århus Kommune.

 
§ 2

Foreningens formål er at samle alle interesserede til idræt og styrke et godt kammeratskab og sammenhold mellem foreningens medlemmer.

 
§ 3

Foreningen er medlem af diverse specialforbund, unioner og kredse under DIF og DGI, og er som sådan undergivet disses love og bestemmelser.

 
§ 4

Foreningen har afdelinger for hver af følgende idrætsgrene: Fodbold, gymnastik, badminton og tennis.

 
§ 5

I foreningen kan som aktivt eller passivt medlem optages alle, som kan godkende foreningens vedtægter. Alle medlemmer såvel passive som aktive betaler et medlemskontingent til foreningen. Dette kontingent fastsættes for et år af gangen på foreningens ordinære generalforsamling. Dertil kommer der afdelingskontingenter.

 
§ 6

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til kassereren, og forudsætter at medlemmet har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.

I praksis uddelegeres registrering af ind og udmeldelser til de enkelte afdelinger.

Når et medlem er i kontingentrestance udover 2 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Vedkommende kan ikke optages på ny som medlem af foreningen, før gælden er betalt.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, som modarbejder foreningen eller dens formål, eller når særlige forhold giver anledning dertil.

Vedkommende skal have lejlighed til at fremføre sin sag for bestyrelsen, før endelig beslutning træffes.

Efterfølgende kan vedkommende få sin sag prøvet på første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, såfremt den ekskluderede måtte ønske dette.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

 
§ 7

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i januar kvartal, og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved opslag i foreningen, samt i de lokale blade.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal i skriftlig form være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

 Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt 15 år på dagen for generalforsamlingens afholdelse.

De stemmeberettigede er også valgbare, dog skal formanden, kassereren, næstformanden/sekretæren være fyldt 18 år.

 
§ 8

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretninger.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Fastsættelse af grundkontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af formand. (Ulige årstal)
 7. Valg af kasserer. (Lige årstal)
 8. Valg af næstformand/sekretær. (Lige årstal)
 9. Meddelelse om afdelingernes repræsentant i bestyrelsen.
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 11. Eventuelt.

Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det mødte antal stemmeberettigede medlemmer.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 16 og 17.

Ved stemmelighed bortfalder forslaget i den forelagte form.

Alle personvalg kræver skriftlig afstemning, dersom blot et medlem ønsker det.

Alle afstemninger om eksklusion skal ske skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlinger optages i det omfang dirigenten bestemmer.

 
§ 9

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 20 medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af motiveret dagsorden.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes snarest muligt, dog senest 6 uger efter begæring herom er fremsat.

Indkaldelse sker på samme måde som til en ordinær generalforsamling.

 
§ 10

Bestyrelsen forestår foreningens daglige ledelse i overensstemmelse med vedtægterne.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og en næstformand/sekretær, samt en repræsentant for hver af de vedtægtsbestemte afdelinger i foreningen.

Formand, kasserer og næstformand/sekretær vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Formanden vælges i ulige år, og kasserer og næstformand/sekretær i lige år.

Afdelingsledelsen udpeger af sin midte en repræsentant til bestyrelsen, og den valgte meddeles på foreningens generalforsamling.

Såfremt  formand, kasserer eller næstformand/sekretær udtræder før valgperiodens udløb indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg til den pågældende post. Skulle et af de afdelingsvalgte bestyrelsesmedlemmer udtræde, vælger medlemmerne i afdelingen snarest et nyt medlem.

 
§ 11

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer,heriblandt formanden eller næstformanden er til stede.

 
 

Formanden repræsenterer foreningen og tegner den sammen med kassereren og næstformanden/sekretæren.

I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af generalforsamlingen.

Bestyrelsen har ansvaret for ressourcestyring og fællesdrift, for at inspirere og koordinere arbejdet mellem afdelingerne samt støtte nye aktiviteter og idrætsgrene. Endvidere er bestyrelsen ansvarlig for en optimal udnyttelse af faciliteterne, for en løbende ajourføring af love/vedtægter, forretningsordener m. v. i takt med forandringer i organisationen.

Bestyrelsen kan for opfyldelse af foreningsformålet og løsning af opgaverne nedsætte et udvalg, som alle har kommissorium.

Der bør nedsættes følgende 3  udvalg:

 1. Udviklings- og uddannelsesudvalg.
 2. Informations- og PR-udvalg.
 3. Sponsorudvalg.
 
§13

Regnskabsåret er kalenderåret. Kassereren fører foreningens regnskab. Driftregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning

 
§ 14

På den ordinære generalforsamling vælges på skift for 2 år ad gangen 2 revisorer. Der vælges hvert år en revisorsuppleant.

 
§ 15

En idrætsgren kan have sin egen afdeling.

Oprettelse og nedlæggelse af en afdeling skal vedtages på en ordinær generalforsamling.

Hver afdeling udarbejder en forretningsorden, der beskriver afdelingens organisation, udvalg, valgprocedurer og valgperioder m. v.

Forretningsordenen skal godkendes af bestyrelsen, ligeledes ændringer heri.

Hver afdeling skal ledes af en afdelingsledelse, der mindst består af en formand, kasserer, næstformand/sekretær, afdelingens valgte repræsentant i foreningens bestyrelse.

Sidstnævnte kan være formand, kasserer eller næstformand/sekretær.

Afdelingen kan nedsætte de udvalg den finder nødvendigt, dog skal der vælges:

 1. En ansvarlig for udvikling og uddannelse.
 2. En ansvarlig for information og PR.

Disse  er medlemmer af foreningens permanente udvalg såfremt disse er nedsat.

Afdelingsledelsen er ansvarlig for de idrætslige aktiviteter i den pågældende idrætsgren, under hensyntagen til foreningens formål og målsætning.

Dette bl.a. for at sikre gode vilkår for såvel bredde som elite.

Afdelingerne sørger for udvikling af aktiviteterne og for uddannelse af ledere og instruktører.

Afdelingerne udarbejder hvert år en beretning om afdelingens aktiviteter, som indgår i foreningens årsberetning.

Afdelingerne udarbejder hvert år en handlingsplan og fremkommer med forslag til budget herfor, inkluderende forslag til afdelingskontingenter.

Den endelige budgetlægning foretages af bestyrelsen.

Afdelingskassereren opkræver kontingenter og fører regnskabet for afdelingen, samt påser at handlingsplaner og budgetter følges.

På regelmæssige møder rapporteres til foreningskassereren.

Afdelingerne afholder i overensstemmelse med afdelingens forretningsorden mindst ét årligt møde med afdelingens medlemmer. Som minimum skal dagsordenen indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Orientering om afdelingens aktiviteter den forløbne sæson, samt planer for kommende sæson.
 3. Orientering om afdelingens økonomi i det forløbne år, samt  kontingentforslag for kommende år.
 4. Forslag fra medlemmerne.
 5. Valg af afdelingsledelse.
 6. Eventuelt.
 
§ 16

Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Undtaget herfor er §4, hvor almindeligt stemmeflertal er gældende.

 
§ 17

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske ved, at det vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afvikles med mindst 1 måneds mellemrum.

For opløsning skal på begge generalforsamlinger mindst 2/3 af de afgivne stemmer være for forslaget.

Afstemningen skal være skriftlig.

På generalforsamlingen tages samtidig bestemmelse om foreningens nødvendiggjorte salg af ejendom, afvikling af forpligtigelser og anvendelse af formue. Her er simpelt flertal tilstrækkeligt.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige eller anden almenvelgørende formål.

Luk